Zwift推出官方最大线上盛会: Tour de Zwift-领骑网

Zwift 近期推出号称官方有史以来最大的线上活动,并且完成9站就可以解锁 Tour de Zwift 得服装套组。每站为期2天,有男子和女子组别,并且路线长度有不同安排,适合不同得骑行者,用户可以选择自己适宜得距离进行骑行,与全世界车友共同体验这场 Tour de Zwift 盛会。第九站之后将有两天弥补日(make-up days)可以补骑漏掉的站点。活动时间2019-01月-03日至 2019-01月-31日。

Zwift推出官方最大线上盛会: Tour de Zwift-领骑网 Zwift推出官方最大线上盛会: Tour de Zwift-领骑网 Zwift推出官方最大线上盛会: Tour de Zwift-领骑网